Stowarzyszenie Miód na Serce

Adres: Stanisławowo 10a 18-416 Zbójna
NIP: 718 214 73 49
REGON: 368705149
Nr konta: 49 1600 1462 1817 5331 1000 0001
Bank BGŻ BNP PARIBAS

 


R E G U L A M I N

Stowarzyszenia Zwykłego „Miód na Serce”.

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Miód na Serce”  w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu propagowania  polskiej muzyki ludowej, śpiewu i tańca tradycyjnego prowadzenia działalności na rzecz upowszechniania wiedzy o polskim folklorze, a także wspierania osób i organizacji podejmujących podobne działania.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Nie posiada osobowości prawnej. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego regulaminu.
4. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
§ 2
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego.
§ 3
Siedziba Stowarzyszenia  znajduje się w Stanisławowie, gm. Zbójna, woj. podlaskie.

II. Cel i środki działania

§ 5
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w zakresie polskiej muzyki ludowej, śpiewu, tańca i instrumentów tradycyjnych;
2.Współpraca z instytucjami kultury oraz samorządami wszystkich szczebli w zakresie wspierania działalności na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji i popularyzacji tradycyjnej kultury muzycznej. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami;
3.Poznawanie, kultywowanie i popularyzowanie polskiej muzyki tradycyjnej oraz jej promocja wśród społeczeństwa;
4.Rozbudzanie twórczych zainteresowań regionalną tradycją muzyczną;
5.Aktywizacja różnych grup wiekowych poprzez wspólne tworzenie wydarzeń kulturalnych;
6.Propagowanie i ochrona wiedzy o dawnych instrumentach używanych w Polsce;
7.Rekonstrukcja i wytwarzanie instrumentów charakterystycznych dla minionych epok;
8. Działanie na rzecz ochrony środowiska oraz promowania pszczelarstwa.

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Organizowanie samodzielnie lub z innymi organizacjami koncertów, zabaw tanecznych, potańcówek, warsztatów, spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez edukacyjno – kulturalnych poświęconych poznaniu i propagowaniu polskiej muzyki ludowej, śpiewu, tańca tradycyjnego oraz regionalnej historii i tradycji Kurpi w tym nagrywanie płyt jako elementu sprzyjającego promocji folkloru, nie wyłączając wykorzystania nagrań w autorskich audycjach radiowych, telewizyjnych itd.;
2.Prowadzenie działalności wydawniczej;
3.Współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami o podobnych i zbieżnych celach działania ze Stowarzyszeniem „Miód na Serce”;
4.Realizację projektów i udział w konkursach;
5.Zbieranie materiałów mogących wzbogacić archiwa instytucji dziedzictwa narodowego oraz zbiory własne;
6.Poszukiwanie nowych form artystycznego wyrazu w oparciu o tradycyjne elementy
(instrumenty itd.);
7.Działania edukacyjne i artystyczne ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego;
8.Inne działania realizujące cele statutowe.

III. Władze Stowarzyszenia

§ 7
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków,
2. Przedstawiciel.

§ 8
1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2.Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego
3.Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
a) wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia,
b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
c) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
f) ustalanie wysokości składki członkowskiej
g)rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.
4.Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania musi być skutecznie dostarczone członkom Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed Walnym Zebraniem.

§ 9
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 10
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy
termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, jeżeli informacja o drugim terminie została podana w zawiadomieniu..
2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 11
Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 12
Do zakresu działania i kompetencji Przedstawiciela należy:
– reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
– zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
– zwoływanie zebrania członków
– kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
-mianowanie swojego zastępcy, jeżeli okoliczności nie pozwalają mu wykonywać swoich obowiązków bezpośrednio.

IV. Członkostwo

§ 13
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne obywatele RP oraz cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium tejże, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia;
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie posiada członków:
– zwyczajnych,
– wspierających,
– honorowych
4.Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium tejże, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia;
5.O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków.

§ 14
Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowe uiszczanie składek członkowskich
c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 15
1.Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność z:
– składek członkowskich
– darowizn
– spadków
– zapisów
– dochodów z majątku stowarzyszenia
– zbiórek publicznych
2. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 16
Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel łącznie z członkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.

VI. Postanowienia końcowe

§ 17
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej w trybie regulaminu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.